MA Felvételi kérdések

 1. Az altajisztika fogalma. Az altaji nyelvekkel kapcsolatos vélemények. Az altajisztika mai helyzete.
 2. A török nyelvek osztályozása. A török népek elhelyezkedése, mai helyzete.
 3. A török nyelvtörténet korszakai, legfontosabb emlékei.
 4. A mongol nyelvek osztályozása. A mongol népek elhelyezkedése, mai helyzete.
 5. A mongol nyelvtörténet korszakai és nyelvemlékei.
 6. A tunguz nyelvek osztályozása. A tunguz népek elhelyezkedése, mai helyzete.
 7. A kazak vagy a burját nyelv jellemzőinek bemutatása egy rövid szöveg alapján (a tanult nyelvnek megfelelően).
 8. A magyar nyelv török jövevényszavainak kronológiai rétegei és ezek kritériumai.
 9. A magyarság török kapcsolatai a honfoglalás előtt.
 10. Milyen típusai vannak a nyelvi kontaktushelyzetekből adódó kódmásolásnak? Soroljon fel példákat olyan helyzetekre, amikor török nyelvek kerültek/kerülnek kapcsolatba más nyelvekkel!
 11. Milyen írásrendszereket használtak történetük során az altaji népek?
 12. Az altaji népek hiedelemvilága és vallásai.
 13. Igéből képzett igék funkciói és képzése (visszaható, műveltető, kölcsönös, szenvedő stb.).
 14. A határozói igenevek fajtái és funkciói.
 15. A melléknévi igenevek fajtái és funkciói.
 16. Névszói esetragozás, névutók, vonzatos igék.
 17. Az egyszerű igeidők használata, képzése.
 18. Magyarrá lett keleti népek.
 19. A magyarországi török hódoltság jellemző vonásai.