Szakdolgozati követelmények

A szakdolgozattal szemben támasztott formai követelmények

A szakdolgozat a következő részeket kötelezően kell tartalmazza: címlap, tartalomjegyzék, bevezetés, a tulajdonképpeni dolgozat, összegzés, rövidítések és hivatkozások jegyzéke. Ha szükséges, a szakdolgozathoz mellékletek csatolhatók.

A szakdolgozatot az Altajisztikai Tanszék irodájában kell leadni 3 példányban (2 fűzött és 1 díszkötésben); továbbá a dolgozatot elektronikus formában is be kell nyújtani: vagy e-mailben (Kiss Zoltánné e-mail címére) vagy pendrive-on kell eljuttatni a tanszéki irodára.

Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy a szakdolgozati témaválasztó lap leadási határideje az őszi félévben szeptember 30., a tavaszi félévben február 15.

Felhívjuk továbbá hallgatóink figyelmét, hogy a szakdolgozati konzultációs időszak a szakdolgozat leadási határideje előtt két héttel lezárul. Az utolsó konzultációs lehetőség időpontja (előre egyeztetve)  az őszi szemeszterben november közepe, a tavaszi szemeszterben pedig április közepe (hétköznap).  Ezt követően a tanszék oktatói nem tudnak a szakdolgozattal kapcsolatos anyagokat elfogadni. Kérjük a fentiek szíves tudomásul vételét!

Általános formai követelmények:

 • A/4-es lap, egyoldalas nyomtatás
 • Margók: 30 mm (bal), 25 mm (jobb), 25 mm (felső), 30 mm (alsó)
 • Betűméret: 12 pt (főszöveg), 10 pt (lábjegyzet)
 • Betűtípus: talpas (serif)
 • Sorköz: maximum 1.5
 • Oldalszámozás: folyamatos, a lap alján, középre igazítva

 

Címlap:

 • Az intézmény neve (nagykapitális)
 • A szerző neve
 • A szakdolgozat címe (nagybetűs)
 • A dolgozat típusa
 • A témavezető neve
 • Hely, évszám

 

Tartalomjegyzék:

 • A hagyományos tartalomjegyzék mellett (fejezetek, alfejezetek, bibliográfia, melléklet) ajánlott a dolgozatban szereplő ábrák, táblázatok jegyzékét is itt elhelyezni

 

Fejezetcímek:

 • Az egyes fejezeteket, alfejezeteket – a könnyebb áttekinthetőség miatt – érdemes sorszámokkal ellátni
 • Az azonos szinten levő fejezetcímek formai jellemzői meg kell, hogy egyezzenek

 

Idézés, hivatkozás:

 • Egyes szerzőkre, művekre (szerző megjelenés éve: oldalszám) alakban hivatkozzunk; pl.: (Ligeti 1986: 322)
 • Gyakran idézett művek esetében alkalmazhatunk rövidítéseket; pl.: ED = Clauson, J. (1972) An Etymological Dictionary of Pre-Thirteenth-Century Turkish. Oxford: Clarendon.

 

Lábjegyzetek:

 • Lábjegyzetek helyett alkalmazhatók végjegyzetek is
 • Kerüljük az áljegyzeteket! Pl. (szerző megjelenés éve: oldalszám) típusú hivatkozások önmagukban ne szerepeljenek lábjegyzetként.

 

Képek, ábrák:

 • A dolgozatba illesztett képek, táblázatok legyenek középre igazítva és szorszámmal ellátva; pl.: 1. ábra: Az ábra neve; 8. táblázat: A táblázat neve

 

Rövidítések, hivatkozások jegyzéke:

 • Hivatkozás könyvre: szerző neve (évszám) cím, alcím, sorozat, megjelenési hely: kiadó; pl.: Gabain, A. von (1941) Alttürkische Grammatik, Mit Bibliographie, Lesestücken und Wörterverzeichnis, auch Neutürkisch, Porta Linguarum Orientalum 23. Leipzig: Harrassowitz.
 • Hivatkozás folyóiratban megjelent cikkre, tanulmányra: szerző neve (évszám) tanulmány címe, folyóirat szám, oldal; pl.: Doerfer, G. (1971) Bemerkungen zur Methodik der türkischen Lautlehre. Orientalistische Literatur-Zeitung 66: 7/8. 325–344.
 • Hivatkozás tanulmánykötetben megjelent műre: szerző neve (évszám) tanulmány címe, in szerkesztő neve (szerk.) tanulmánykötet címe, megjelenési hely: kiadó, oldal; pl.: Kałużyński, S. (1964) Die jakutische Literatur. In: Bazin, L. et al. (szerk.) Philologiae Turcicae Fundamenta 2. Wiesbaden: Steiner. 886–895.
 • A dolgozatban alkalmazott rövidítések feloldása kötelező; azok összesített jegyzéke a bibliográfia előtt szerepeljen; pl.: Kāš = Kāšġarī, l. Dankoff–Kelly 1982–1985, kklp = karakalpak

 

További irodalom az általános szerkesztési elvekkel kapcsolatban:

 • Gyurgyák J. (1996) Szerzők és szerkesztők kézikönyve. Budapest: Osiris.
 • Virágvölgyi P. (2004) A tipográfia mestersége számítógéppel. Budapest: Osiris.